Política de privacidade

1. ¿Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

O responsable do tratamento dos teus datos é Xeneme Innovación Social SII (en adiante “SOIDADE”) con CIF  B15893159 e domicilio social no Lugar de Luou-Igrexa, 39-15886, Teo (A Coruña).

A presente política de privacidade regula o acceso, navegación e uso do sitio web (en diante o “Sitio Web”), que Xeneme pon a disposición de los interesados.

2. ¿Cal é a finalidade do tratamento dos teus datos de carácter persoal?

SOIDADE comprométese a que os datos de carácter persoal solicitados serán os estritamente necesarios para levar a cabo o servizo demandado. Serás informad@, de ser o caso, da obrigatoriedade de facilitar determinados datos sen os que non sería posible levar a cabo a prestación..

2.1 Tratamento de datos persoais por parte de SOIDADE

En cumprimento do disposto na normativa aplicable en materia de protección de datos, poñemos no teu coñecemento que os datos recollidos mediante calquera formulario de recollida de datos do Sitio Web serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal do que é responsable SOIDADE.

Os datos recompilados por SOIDADE conservaranse sempre e cando non solicites a supresión de ditos datos.

Conforme ao Principio de Limitación da Finalidade dos Datos recollido no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante, RGPD), informámoste de que os teus datos serán recollidos unicamente para os fins expostos nos parágrafos anteriores e non serán tratados de maneira incompatible con ditos fins.

2.2 Finalidades do tratamento:

SOIDADE comprométese a que os datos de carácter persoal solicitados serán os estritamente necesarios para levar a cabo as finalidades que se detallan a continuación:

  • Prestar os servizos que ofrece el Sitio Web.
  • Resolver calquera cuestión ou incidencia relacionada cos servizos ofrecidos e responder de forma áxil, fiable e rápida a todas as consultas, inquedanzas ou suxestións que desexes trasladar.

3. Veracidade e calidade dos datos

A persoa usuaria garante que os datos que facilita son exactos e veraces e faise responsable de comunicar a SOIDADE calquera modificación dos mesmos. A persoa usuaria responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose SOIDADE o dereito a excluír dos servizos rexistrados ás persoas que facilitaran datos falsos, en prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

4. Dereitos das persoas usuarias

As persoas usuarias teñen dereito a (i) acceder aos seus datos persoais, así como a (ii) solicitar a rectificación de datos inexactos ou incompletos ou, no seu caso, (iii) solicitar a súa supresión, (iv) solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, (v) opoñerse ao tratamento dos seus datos, (vi) exercer o dereito ao esquecemento e (vii) solicitara súa portabilidade.

Poderás exercer, en calquera momento, os teus dereitos na dirección de e-mail ola@soidade.gal

En determinadas circunstancias, as usuarias poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente serán conservados para o exercicio ou defensa de reclamacións.

As usuarias poderán retirar o consentimento prestado para o uso dos seus datos con calquera finalidade en calquera outro momento.

Sen prexuízo de calquera outro recurso administrativo ou acción xudicial, os Usuarios terán dereito a presentar unha reclamación ante unha Autoridade de Control, en Usuario no Estado membro no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción, en caso de que considere que o tratamento dos seus datos persoais non é o adecuado á normativa, así como no caso de non ver satisfeito o exercicio dos seus dereitos. A autoridade de control ante a que se presente a reclamación informará á persoa reclamante sobre o curso e resultado da reclamación.

5. Medidas de seguridade

SOIDADE mantén os niveis de seguridade de protección de datos persoais conforme á normativa aplicable e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que o Interesado facilite a través do Sitio Web.

SOIDADE comprométese a cumprir con deber de segredo e confidencialidade respecto aos datos persoais contidos no ficheiro automatizado de acordo á lexislación aplicable.

6. Cambios da política de privacidade e preguntas

SOIDADE resérvase o dereito a revisar a súa Política de Privacidade nos momentos en que o considere oportuno, en cuxo caso se comunicará aos Usuarios os cambios realizados.

Se tes algunha dúbida sobre esta Política de Privacidade ou sobre o tratamento dos seis datos pregamos que te poñas en contacto con nós na seguinte dirección de correo electrónico: ola@soidade.gal

7. Aceptación e consentimento

O Usuario declara ter sido informado das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de SOIDADE, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Privacidade.